logo.jpg 

LOVE FOR

ODSHERREDS RIDEKLUB

 

 

 

 

§ 1

Klubbens navn er Odsherreds Rideklub Klubbens forkortelse er: OHR

Klubbens navn i Dansk Islandshesteforenings (DI) regi er Sòl Klubbens hjemsted er Odsherred Kommune.

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesport ved afholdelse af rideøvelser og ridekonkurrencer af forskellig art, samt at arbejde for kendskabet til hesten og oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

 

 

§ 2

 

Klubben er medlem af Dansk Ride Forbund (DRF) og Dansk Islandshesteforening (DI) under Danmarks Idrætsforbund, hvorfor klubben og medlemmerne er forpligtet til at rette sig efter de relevante organisationers love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende organisationer fastsatte voldgiftsbestemmelser.

 

 

§ 3

 

Som medlemmer kan optages personer, som tilkendegiver at ville overholde og efterleve klubbens love.

I klubben kan optages senior- og juniormedlemmer.

Unge mennesker kan kun optages som juniormedlem til og med det år, de fylder 18 år. Juniormedlemmer danner en juniorafdeling, og formanden for juniorafdelingen er berettiget til at overvære bestyrelsesmøder og fremsætte forslag.

Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter Indmeldelse i OHR og evt. registrering til Sòl sker via hjemmesiden.

Udmeldelse skal ske skriftligt på mail til bestyrelsen til udgangen af et regnskabsår.

 

 

§ 4

 

Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af den ordinære generalforsamling. Kontingentet forfalder til betaling senest den 1. januar. Såfremt kontingentet ikke er betalt senest 30 dage før afholdelsen af den ordinære generalforsamling, har det pågældende medlem ikke stemmeret.

Der kan udsendes rykker for kontingentbetaling hvis betaling ikke er sket rettidigt. Der kan opkræves et rykkergebyr.   Kontingentrestance i mere end 1 måned efter forfald, medfører ophør af medlemskab uden varsel, og medlemskabet kan på ny først erhverves, når samtlige restancer er betalt, og bestyrelsen har  godkendt anmodningen.

Nye medlemmer betaler kontingent straks ved indmeldelsen. Der kan ikke erhverves medlemskab af OHR ved betaling af halvt eller delvis betaling af kontingent. Det er dog muligt at blive nyt medlem af OHR ved betaling af halvt kontingent fra september måned. Dette gælder kun nye medlemmer, der ikke har været medlem i OHR året før.


 

 

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år, hvoraf mindst 1 medlem skal være bosiddende i Odsherred Kommune.

Bestyrelsens medlemmer vælges på en generalforsamling for 2 år ad gangen, således at 2 afgår på ulige år og 3 på lige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær. Endvidere vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for 2 år ad gangen, dog således at 1 suppleant afgår hvert år.

Hvis der vælges to nye suppleanter på samme generalforsamling, er det suppleanten med flest stemmer der er første suppleant og denne sidder 2 år, og den anden suppleant sidder 1 år.

Genvalg kan finde sted.

 

 

§ 6

 

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov eller på forlangende af et bestyrelsesmedlem. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. Såfremt stemmerne står lige, er formandens stemme afgørende, og i dennes fravær næstformandens. For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 3 bestyrelsesmedlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.

Bestyrelsen kan bestemme, at suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret, såfremt den valgte bestyrelse er fuldtallig.

Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokollen oplæses og underskrives på nærmest følgende bestyrelsesmøde.

 

 

§ 7

 

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og træffer alle bestemmelser vedrørende dens virksomhed.

Prokura meddeles formand/næstformand og kasserer, der er bemyndiget til at disponere vedrørende den daglige drift. Ved låneoptagelse og pantsætning tegnes foreningen af den samlede bestyrelse efter en generalforsamlings beslutning om dispositionen.

 

 

§ 8

 

Regnskabsåret løber fra 1. januar – 31. december.

Regnskabet skal forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling blandt medlemmerne valgte revisorer. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen, dog således at 1 revisor afgår hvert år.

Endvidere vælges 1 revisorsuppleant. Revisorsuppleanten for 1 år ad gangen.

 

 

§ 9

 

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.

Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. januar i det år, generalforsamlingen afholdes.

Tiden og stedet for generalforsamlingen skal tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag skriftligt meddeles klubbens medlemmer med mindst 3 ugers varsel.

 


 

 

Ekstraordinær generalforsamling kan med angivelse af dagsorden indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 25% af medlemmerne skriftligt indgiver begæring herom. Indkaldelsesvarslet er 14 dage.

 

 

§ 11

 

Den ordinære generalforsamling skal have følgende dagsorden:

 

1.      Valg af dirigent.

2.      Valg af stemmetællere.

3.      a. Bestyrelsen aflægger beretning.

3.      b. Udvalgene aflægger beretning.

4.      a. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4.      b. Budgettet forelægges til godkendelse.

5.      Fastsættelse af kontingent.

6.      Behandling af indkomne forslag.

7.      Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8.      Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.

9.      Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

10.   Valg til udvalg.

11.   Eventuelt.

 

§ 12

 

Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Afstemningen foregår ved håndsoprækninger, medmindre bestyrelsen eller mindst 3 medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

Medlemmer har fra og med den dag hvor de fylder 16 år stemmeret og er valgbare til bestyrelsen fra og med den dag hvor de fylder 18 år, hvis de har betalt kontingent, jf. § 4.

 

 

§ 13

 

Til forandring af lovene eller til eksklusion af medlemmer, kræves en majoritet af 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.

Dette gælder dog ikke eksklusion på grund af kontingentrestance. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF og DI.


 

 

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig, kræves at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage.

Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et eventuelt forretningsmedlem fra klubben er inhabil.

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og vedtagelsen kræver et flertal af 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig.

Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Rideforbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger.

I ovennævnte omhandlede særlige tilfælde om eventuel udelukkelse fra klubben i mere end 2 måneder kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Rideforbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller eventuelt indstille til Dansk Rideforbund, at vedkommende udelukkes fra specialforbund under Dansk Idrætsforbund (eksklusion).

 

 

§ 15

 

Det er påbudt at anvende godkendt ridehjelm, ved ridning, på OHR´s arealer og regi. Desuden er det påbudt at anvende sikkerhedsvest ved spring for ryttere under 18 år, på OHR´s arealer og regi.

 

 

§ 16

 

Opløsning af klubben kan kun finde sted, når beslutningen herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.

Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt stemmeflertal. Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter inden for klubbens distrikt.

 

 

 

 

 

 

Love for klubben er vedtaget på generalforsamlinger den 12. juni 1968, den 25. oktober 1979, den 20. april 1982,

den 25. november 1987, den 20. februar 1997, den 27. februar 2002, 24. februar 2005, den 20. februar 2007,

den 27. februar 2012, den 24. november 2020 og 23. februar 2023.

Hold i dag

Instagram